Regulamin konkursu

Regulamin konkursu „Zadbaj o zęby" organizowanego na Facebooku na profilu „Zadbaj o zęby przedszkolaku”

Postanowienia ogólne

1. Konkurs „Zadbaj o zęby" (zwany dalej „Konkursem") jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez sklep zadbajozeby.pl prowadzony przez firmę PHU Karmit Karolina Krawczyk, ul. Powstańców Śląskich 89/344, 01-355 Warszawa (zwanym dalej „Organizatorem").

2. Fundatorem nagrody jest Organizator. Konkurs zostanie przeprowadzony na profilu „Zadbaj o zęby przedszkolaku"- https://www.facebook.com/zadbajozebyprzedszkolaku

Uczestnicy Konkursu

1. Konkurs skierowany jest do dzieci, czyli osób niepełnoletnich, które mogą wziąć w nim udział na następujących zasadach:

a. osoby, które ukończyły 13 lat, mogą przystąpić do udziału w Konkursie po uzyskaniu zgody opiekuna prawnego;

b. osoby, które nie ukończyły 13 lat, nie mogą samodzielnie przystąpić do udziału w Konkursie - w ich imieniu zgłoszenia konkursowe mogą składać ich opiekunowie prawni.

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

b. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

c. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;

d. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko i adres do wysyłki) do celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

e. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook lub jego przedstawiciel ustawowy (w przypadku uczestników poniżej 13 roku życia) posiada takie konto;

f. wyraził zgodę na opublikowanie na profilu „Zadbaj o zęby przedszkolaku” oraz stronie internetowej www.zadbajozeby.pl swojej pracy plastycznej (będącej przedmiotem konkursu).

3. Udział w Konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny.

Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy:

a. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe);

b. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

c. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.

Czas trwania Konkursu

Konkurs jest prowadzony w okresie od dnia 11.01.2021 r. (od momentu opublikowania postu konkursowego w serwisie Facebook) do dnia 17.01.2021 r. do godziny 23:59 (dalej „Czas trwania konkursu").

Komisja Konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła Komisję Konkursową (zwana dalej „Komisją Konkursową").

W skład Komisji Konkursowej będą wchodzić przedstawiciele rodziny właścicielki firmy będącej Organizatorem (córka lat 2, córka lat 7, mąż lat 36 i żona, czyli właścicielka lat 35) J Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

Nagrody

1. W Konkursie przewidziane są 3 nagrody – „Zestaw kreatywny Zadbajozeby”.

2. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagród w gotówce.

3. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę.

4. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

5. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przyznawania dodatkowych nagród pocieszenia i nagród specjalnych.

Przebieg konkursu

1. Zadanie konkursowe i warunki uczestnictwa w Konkursie:

a) Aby wziąć udział w konkursie, Uczestnik powinien w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku wstawić zdjęcie pracy plastycznej wykonanej przez dziecko (do 18 roku życia). Praca ta powinna być w formacie a4, wykonana dowolną techniką plastyczną. Temat pracy: Zadbaj o zęby.

Nagroda trafi do 4 osób, których prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, czyli mnie, moje dzieci i mojego męża J. Każdy członek komisji ma jeden głos.

2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż do dnia 19.01.2021 r. na profilu facebookowym https://www.facebook.com/zadbajozebyprzedszkolaku.

Odbiór Nagród

1. O przyznaniu Nagród laureaci zostaną poinformowani poprzez wiadomość prywatną na Facebooku.

2. Laureat zobowiązany jest potwierdzić tą samą drogą, że wiadomość tę otrzymał. Laureat zostanie poproszony o podanie swoich danych teleadresowych i numeru telefonu niezbędnych do przesłania mu wszelkich informacji związanych z wydaniem i odbiorem Nagrody. Na odpowiedź od danego laureata Organizator będzie czekać 7 dni od momentu wysłania mu wiadomości, o której mowa w ust. 1.

3. Jeżeli odpowiedzi, o której mowa w ustępie powyżej, nie uda się uzyskać ze strony laureata, Nagroda przechodzi na kolejną osobę.

4. Brak odpowiedzi ze strony Laureata na wiadomość, o której mowa w ustępie 1 oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

5. Nagroda zostanie wysłana Laureatowi konkursu na koszt PHU Karmit Karolina Krawczyk, na terenie Polski, w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora danych do wysyłki, o których mowa w ust. 2, pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej.

Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

2.Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu.

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i do wydania nagrody.

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

5. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania

6. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Laureaci Konkursu spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie Konkursu, jak również w przepisach prawa.

2. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu.

Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:

a. zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec;

b. niedoręczenie/przekazanie uczestnikowi nagrody spowodowane niepodaniem przez uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem;

c. świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telekomunikacyjnych, transmisji danych, funkcjonowaniu sieci Internet, portalu Facebook, a także za działania osób trzecich mające na celu zakłócenie poprawnego funkcjonowania Serwisu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie przez Uczestników zobowiązań określonych w niniejszym regulaminie spowodowane takim działaniem lub zaniechaniem.

5. Postanowienia niniejszego regulaminu Konkursu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.

6. Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, a także na profilu Facebook „Zadbaj o zęby przedszkolaku” oraz drogą e-mailową, po przesłaniu przez uczestnika na adres: kontakt@zadbajozeby.pl prośby o wysłanie Regulaminu Konkursowego.

7. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych ( Dz. U. z 2019r., poz. 847 ze zm.).

8. Wszelkie wątpliwości dotyczące Konkursu i postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

9. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia Konkursu poprzez zamieszczenie stosownego ogłoszenia na profilu facebookowym https://www.facebook.com/zadbajozebyprzedszkolaku.

10. W myśl niniejszego regulaminu, każdy Uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za Konkurs prowadzony przez Organizatora. Za wszelkie spory powstałe w wyniku Konkursu ponosi odpowiedzialność wyłącznie jego Organizator.

11. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, i przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl